WKO.6220.29.2020.EG                                           Słubice, dnia 14 października 2020r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowaniaadministracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020r. poz 283 z późn. zm.), Burmistrz Słubic, zawiadamia strony postępowania, iż w dniu 14 października 2020r., na wniosek firmy: IG LOGISTIC Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pt.: „budowa dwóch hal logistycznych, hotelu i lokalu gastronomicznego wraz z niezbędną infrastrukturą, drogami wewnętrznymi i parkingami ”, na działkach o nr ewid. 92/5, 92/13, 92/14, 92/16, 92/18, 92/19
obręb 3 Słubice.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniu wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.). Z aktami w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach
ul. Akademicka 1, pokój nr 202, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Na podstawie art. 41 §1 kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić  organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1  doręczenie pisma  pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74ust. 3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słubicach i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słubicach bip.slubice.pl. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia,
w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Data opublikowania: 14 października 2020r.

 

Otrzymują:

1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.

2. aa

Do wiadomości:

Pełnomocnik Inwestora

 

Sprawę prowadzi: Elżbieta Głębowska

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2032, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1600 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska – pokój nr 202